Regulamin

Ważne: nie wysyłamy naszych produktów do Stanów Zjednoczonych!

Korzystając z tej witryny potwierdzasz, że zapoznałeś się i zgadzasz z następującymi warunkami naszego regulaminu

Następujące terminy mają zastosowanie do regulaminu, polityki prywatności, noty prawnej oraz do ochrony danych osobowych, a także wszelkich umów: “Klient”, “Ty” i “Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej warunki i zasady firmy. “Firma”, “O nas”, “My” i “Nasze” odnosi się do naszej Firmy. “Strona”, “Strony” lub “My” może odnosić się zarówno do Klienta, jak i do Firmy. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i rozliczenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu pomocy Klientowi w sposób najbardziej odpowiedni, czy to przez formalne spotkania o ustalonym wcześniej czasie, czy też w jakikolwiek inny sposób, celem zaspokajania potrzeb Klienta w zakresie świadczonych usług/produktów firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, pisanej wielkimi literami i/lub zwrotów on/ona/oni jest uważane za wymienne, a tym samym odnoszące się do tych samych terminów.

Polityka prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych. Uprawnieni pracownicy firmy korzystają wyłącznie z informacji zbieranych indywidualnie od Klientów. Stale sprawdzamy nasze systemy i dane, aby zapewnić naszym Klientom jak najlepszą obsługę. W przypadku wykrycia działań niepożądanych, każde z nich zbadamy w celu wszczęcia postępowania cywilnego i uzyskania odszkodowania.

Polityka poufności

Jesteśmy zobligowani do przestrzegania polityki poufności na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Wszelkie informacje dotyczące Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim. Jednakże dbamy o dane naszych Klientów i nie przekazujemy poufnych informacji osobom trzecim innym niż nasz producent / dostawcy, oraz w sytuacji gdy jest to prawny wymóg organów państwowych. Klienci mają prawo żądać wglądu i kopii wszelkich przechowywanych przez nas danych, pod warunkiem, że zostaliśmy o tym wcześniej poinformowani. Klienci proszeni są o zachowanie kopii dokumentów wydanych w związku ze świadczeniem naszych usług. W stosownych przypadkach wydamy Klientom odpowiednie informacje na piśmie, materiały informacyjne lub kopie dokumentacji w ramach uzgodnionej umowy, z korzyścią dla obu stron.

Nie sprzedajemy, nie dzielimy się ani nie wynajmujemy danych osobowych osobom trzecim. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych usług i produktów.

Klauzula

Wykluczenia i ograniczenia

Informacje na tej stronie dostarczane są na zasadzie “tak jak jest”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo ta Firma:
• wyklucza wszelkie oświadczenia i gwarancje dotyczące tej witryny i jej zawartości lub te, które są lub mogą być dostarczane przez jakiegokolwiek podmioty partnerskie lub jakąkolwiek inną osobę trzecią, w tym w odniesieniu do niedokładności lub zaniechań w niniejszej witrynie internetowej i / lub w literaturze firmy;
• wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone lub związane z korzystaniem z niniejszej witryny. Obejmuje to, bez ograniczeń, stratę bezpośrednią, utratę działalności gospodarczej lub zyski (bez względu na to, czy takie straty były przewidywalne, powstały w normalnych okolicznościach, czy też Firma została poinformowana o możliwości takiej potencjalnej utraty), szkody wyrządzone na komputerze, oprogramowanie komputerowe, systemy i programy oraz dane lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie, następcze i przypadkowe szkody.

Firma ta jednakże nie wyklucza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie. Powyższe wykluczenia i ograniczenia mają zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Żadne z ustawowych praw konsumenta nie są naruszane.

Płatność

Płatności gotówką lub czekiem, a także wszystkie główne karty kredytowe / debetowe, przekaz bankowy lub przelew BACS są akceptowalną metodą płatności. Nasza płatność następuje w ciągu trzydziestu dni. Dopóki płatność za towary nie zostanie zapłacona w całości, pozostają one własnością firmy. Środki pozostające do spłaty poza wymaganym terminem zostaną obciążone odsetkami w wysokości 2% powyżej przeciętnej stopy bankowej, do czasu wypłaty pełnej i końcowej kwoty. Zastrzegamy sobie prawo do odzyskania środków pozostających do zapłaty, które przekraczają termin sześćdziesięciu dni od daty wystawienia faktury. W takich okolicznościach wszelkie koszty dodatkowe ponosi Klient.

Zwrócone czeki będą obciążone kwotą równą £25 na pokrycie opłat bankowych i kosztów administracyjnych. W przypadku ponownego zwrotu czeku, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy, a jeśli tak zostanie uzgodnione, Firma ma prawo nalegać na dokonywanie płatności za przyszłe transakcje wyłącznie gotówką. W związku z tym wszystkie zawierane transakcje i / lub transakcje i umowy zostaną zaprzestane ze skutkiem natychmiastowym do czasu odzyskania wszystkich należnych płatności.

Polityka anulacji

Minimalny termin anulacji to 24 godziny. Anulacja osobista, poprzez wiadomość e-mail, telefoniczna, tekstowa i / lub faks, lub jakakolwiek inna forma pisemna zostaną zaakceptowane. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty w wysokości równej £30 na pokrycie ewentualnych późniejszych kosztów administracyjnych.

Zakończenie umowy i zasady zwrotu kosztów

Zarówno Klient, jak i Frima ma prawo do rozwiązania dowolnej umowy z dowolnego powodu, włącznie z zakończeniem świadczonych już usług. Żadne zwroty nie obowiązują, w przypadku gdy usługa została uznana za rozpoczętą i jest w toku. Wszelkie środki pieniężne za niewykorzystane usługi wpłacone Firmie zostaną zwrócone.

Dostępność

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę przydatności wszelkich pobrań, programów i materiałów dostępnych za pośrednictwem tej witryny. Redystrybucja lub ponowna publikacja jakiejkolwiek części tej witryny lub jej zawartości bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy jest zabroniona. Firma nie gwarantuje, że treści w tej witrynie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, jednakże są on dostarczane w najlepszy możliwy sposób.

Dane logowania

Używamy adresów IP do analizowania trendów, administrowania witryny, śledzenia ruchu użytkowników i zbierania informacji demograficznej. Adresy IP nie są powiązane z danymi osobowymi. Ponadto, w celu administrowania systemu, wykrywania wzorców użytkowania i rozwiązywania problemów, nasze serwery internetowe automatycznie logują standardowe informacje o dostępie, w tym typ przeglądarki, godziny logowania / otwarcia poczty, żadany adres URL i adres docelowy. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w ramach tej Firmy. Wszelkie inne informacje dotyczące tych danych nigdy nie będą używane w jakikolwiek inny sposób niż opisane powyżej bez twojej wyraźnej zgody.

Pliki Cookies

Podobnie jak w przypadku większości interaktywnych witryn internetowych niniejsza strona internetowa Firmy lub dostawca usług internetowych korzysta z plików cookies, aby umożliwić nam uzyskiwanie informacji o użytkownikach podczas każdej wizyty. Pliki cookies są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość obsługi dla osób odwiedzających tę stronę. Niektórzy z naszych partnerów mogą również używać plików cookies.

Linki do tej witryny

Tworzenie linków do strony tej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy jest zabronione. Jeśli utworzysz łącze do strony tej witryny, to robisz to na własną odpowiedzialność, a wykluczenia i ograniczenia opisane powyżej będą miały zastosowanie do Twojego korzystania z tej witryny.

Linki z tej witryny

Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści innych stron powiązanych z tą witryną. Opinie lub materiały pojawiające się na takich stronach internetowych niekoniecznie są udostępniane lub zatwierdzane przez nas i nie powinny być traktowane jako nasze treści. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treści tych witryn. Zachęcamy użytkowników do uświadamiania sobie, w jakim momencie opuszczają naszą witrynę i do przeczytania regulaminu i polityki prywatności innych witryn. Powinieneś samodzielnie ocenić bezpieczeństwo i wiarygodność każdej innej witryny połączonej z tą stroną internetową przed ujawnieniem im jakichkolwiek osobistych informacji. Ta Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny powodowanej ujawnieniem informacji osobistych osobom trzecim.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i inne istotne prawa własności intelektualnej istnieją w odniesieniu do wszystkich tekstów dotyczących usług Firmy i pełnej zawartości tej strony.

Logo Firmy jest zastrzeżonym znakiem towarowym tej Firmy w Niemczech i innych krajach. Nazwa i konkretne usługi tej Firmy zamieszczone na tej stronie są znakami towarowymi.

Kontakt

Mamy różne adresy e-mail w zależności od rodzaju zapytania. Te i inne informacje kontaktowe można znaleźć na naszej stronie w zakładce Kontakt lub telefonicznie.

Firma zarejestrowana jest pod adresem: Sonnenberger Strasse 64, 65189, Wiesbaden, Niemcy.

Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej z obowiązków wynikających z jakiegokolwiek porozumienia, które spowodowane jest wydarzeniem pozostającym poza kontrolą tej partii, w tym, ale nie wyłącznie, jakikolwiek akt Boga, terroryzm, wojna, powstanie polityczne, powstanie, zamieszki, niepokoje społeczne, działalność władzy cywilnej lub wojskowej, trzęsienia ziemi, powodzie lub jakiejkolwiek działalności człowieka będącej poza naszą kontrolą, co powoduje utratę zawartej umowy, a także, która mogłoby zostać racjonalnie przewidziana. Każda ze Stron, której dotyczą niniejsze zdarzenia, powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę i dołożyć wszelkich starań, aby przestrzegać warunków porozumienia zawartych w umowie.

Zrzeczenie się

Uchybienie każdej ze Stron dotyczące wykonania jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy lub niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron środka zaradczego, nie stanowi zrzeczenia się i nie spowoduje zmniejszenia zobowiązań wynikających z niniejszej lub jakiejkolwiek umowy. Zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy lub jakiejkolwiek umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone jako takie i podpisane przez obie Strony.

Warunki ogólne

Wszelkie punkty regulaminu, ochrony danych osobowych oraz warunki zawarte na tej stronie podlegają prawu niemieckiemu. Korzystając z tej strony internetowej (i korzystając z naszych usług / kupując nasze produkty) wyrażasz zgodę na niniejsze warunki i wyłączną jurysdykcję angielskich sądów we wszelkich sporach wynikających z takiego dostępu. Jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu (wliczając, ale nie wyłącznie, ograniczenia określone powyżej), wówczas nieważny lub niewykonalny przepis zostanie oddzielony od niniejszych warunków, a pozostałe warunki będą miały zastosowanie. Uchybienie przez Firmę egzekwowania któregokolwiek z postanowień zawartych w regulaminach Firmy lub niemocy anulacji, nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszych umów lub jakiegokolwiek porozumień i jego części, lub też prawa do egzekwowania któregokolwiek przepisu. Niniejsze warunki nie będą zmieniane, modyfikowane lub uzupełniane, za wyjątkiem pisemnych umów podpisanych przez osoby upoważnione w Firmie.

Powiadomienie o zmianach

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jeśli okaże się to właściwe. Dalsze korzystanie z tej witryny oznaczać będzie akceptację dokonanych zmian. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w naszej polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym. Wszelkie zmiany naszej polityki prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej na 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie tej witryny.

Ten regulamin stanowi część umowy między Klientem a Firmą. Przez korzystanie z tej witryny i / lub dokonując zakupu wyrażasz zgodzę na jego akceptację. Twoje ustawowe prawa konsumenckie nie uległy zmianie.

© Fitvia 2017 All Rights Reserved